Thiết bị - Môi trường

                                       QUY ĐỊNH THIẾT BỊ, MÔI TRƯỜNG VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 
                                                   TRONG KỲ THI ICPC ASIA DANANG 2019 

Kỳ thi ICPC Asia Danang 2019 tại Khu thi ICPC - Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng


Hệ thống chấm: KATTIS (đã thi tại vòng Quốc gia 4/11)
Xem hướng dẫn thi trên KATTIS ở tệp đính kèm phía dưới.

Kết nối mạng tập trung của BTC ICPC Asia Danang 

        CHÚ Ý :  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Contest Environment

PC: CPU Intel Core i3-7100 (3.9GHz, 6MB), RAM: 4GB (1x4GB) DDR4 2400MHz, HDD: 1TB,  19" HP V194 monitor


Each team at the ICPC Danang will be provided with one workstation.

Keyboard: 


No hardware substitutions will be allowed (that is, teams may not bring their own equipment onto the contest floor).  This includes that teams may not substitute keyboards or other peripherals; all teams will use identical equipment, as described above, during the contest.

Software:

The software configuration for the ICPC will exactly like the World Finals. Instructions for building a system identical are posted here.

Hệ điều hành Ubuntu 18.04.1 
Trình soạn thảo CodeBlocks
eclipse-cdt
emacs
gedit
gvim
nano
vim
Trình biên dịch g++ 5.1.0
gcc 5.1.0
jdk11 
python3 3.6.8
Câu lệnh dịch C            
gcc -static -O2 -std=c11 -o filename filename.c –lm
C++       
g++ -static -O2 -std=c++11 -o filename filename.cpp
Java
javac fname.java
Python
python3 filename.py

During the contest, teams will submit proposed solutions to the contest problems to the Judges using the KATTIS contest control system. 


Rules on Team Notebooks

(as of November 29-30, 2012)

Được mang từ điển Anh - Việt vào khu vực thi
Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên  http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/default.htm.
Xem và download mục : TeamNoteBook-Handouts (ở phần Tệp đính kèm)

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn ( xem trên http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=On-Site%20Registration):
"This document may contain up to 25 pages of reference materials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only."


      Hướng dẫn chi tiết trên http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/TeamNoteBook-Handouts.pdf

     


Ċ
Long Nguyen,
08:47, 30 thg 11, 2017
Ċ
Long Nguyen,
07:38, 24 thg 11, 2010
Comments