Môi trường - Công cụ

Chi tiết cho OLP-ICPC

xem thư viện PMNM  OLP'20 ở tệp phía dưới

Xem các hướng dẫn nội dung thi PROCON 2020 ở tệp phía dưới 

PC cho các khối thi giải lập trình cá nhân (OLP) :

Các máy thi OLP-ICPC là các máy PC tốt nhất được trang bị học tập của trường Đại học  Thơ

Môi trường :


Cao đẳng và Không ChuyênChuyên tin và Siêu CUP
Hệ điều hànhWindows 10Ubuntu 18.04.x như Môi trường thi ICPC
Trình soạn thảoCodeBlocksCodeBlocks
Dev C++eclipse-cdt
Free Pascal IDEemacs
PyCharmgedit
Eclipsegvim
nano
vim
Trình biên dịchfpc 3.0.4g++ 5.1.0
g++ 5.1.0gcc 5.1.0
gcc 5.1.0jdk11 
JDK Java SE 11.0.5python3 3.6.8
python 3.7.1
Câu lệnh dịchPASC            
fpc -XS -O2 filename.pasgcc -static -O2 -std=c11 -o filename filename.c –lm
C            C++       
gcc -static -O2 -std=c11 -o filename filename.c -lmg++ -static -O2 -std=c++11 -o filename filename.cpp
C++       Java
g++ -static -O2 -std=c++11 -o filename filename.cppjavac fname.java
PythonPython
python3 filename.pypython3 filename.py


Môi trường thi ICPC / xem Siêu CUP

Chương trình chấm ICPC: KATTIS Contest Control System


Rules on Team Notebooks
(as of November 25-26, 2010)

Được mang Từ điển Anh - Việt nộp chung với Team Notebooks


Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên  http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/default.htm

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn ( xem trên http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=On-Site%20Registration):
"This document may contain up to 25 pages of referencaterials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only."

 


Các Team/Sinh viên thi khối PMNM được mang NoteBook của mình và cài sẵn Thư viện PMNM đã thông báo.

Thư viện cho khối thi “Phần mềm nguồn mở”

Download tệp đính kèm!


Rules on Team Notebooks
(as of November 25-26, 2010)

Được mang Từ điển Anh - Việt nộp chung với Team Notebooks


Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên  http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/default.htm.

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn ( xem trên http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=On-Site%20Registration):
"This document may contain up to 25 pages of referencaterials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only."

 


Ċ
Long Nguyen,
03:02, 26 thg 10, 2020
Ċ
Long Nguyen,
08:46, 30 thg 11, 2017
Ċ
Long Nguyen,
03:02, 26 thg 10, 2020
ć
Long Nguyen,
03:02, 26 thg 10, 2020
Ċ
Long Nguyen,
04:12, 26 thg 10, 2020
Comments