Môi trường - Công cụ

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ, MÔI 

TRƯỜNG VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 

TRONG OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM  NĂM 2019


Máy tính cho các khối thi lập trình cá nhân (OLP) :

Các máy thi OLP'19 là các máy PC tốt nhất được trang bị học tập tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Khối Cao đẳng sẽ thi trên Laptop.

Môi trường các khối thi cá nhân OLP'19

(thi trên hệ thống CMS)

Cao đẳng và Không Chuyên Chuyên tin và Siêu CUP
Hệ điều hành Windows 7 trở lên Ubuntu 18.04.1 như Môi trường thi ICPC
Trình soạn thảo CodeBlocks CodeBlocks
Dev C++ eclipse-cdt
Free Pascal IDE emacs
PyCharm gedit
Eclipse gvim
nano
vim
Trình biên dịch fpc 3.0.4 g++ 5.1.0
g++ 5.1.0 gcc 5.1.0
gcc 5.1.0 jdk11 
JDK Java SE 11.0.5 python3 3.6.8
python 3.7.1
Câu lệnh dịch PAS C            
fpc -XS -O2 filename.pas gcc -static -O2 -std=c11 -o filename filename.c –lm
C             C++       
gcc -static -O2 -std=c11 -o filename filename.c -lm g++ -static -O2 -std=c++11 -o filename filename.cpp
C++        Java
g++ -static -O2 -std=c++11 -o filename filename.cpp javac fname.java
Python Python
python3 filename.py python3 filename.py

Chú ý: các Coachs và các sinh viên tham dự OLP-ICPC hãy xem kỹ và chuẩn bị các kỹ năng thi theo môi trường thi đã liệt kê trên. BTC sẽ không đáp ứng các yêu cầu khác.

  

Môi trường thi ICPC (xem kỹ mục Môi trường trong ICPC Asia Danang )

Chương trình thi ICPC: KATTIS Contest Control System


PMNM:  xem trong các thông báo riêng về nội dung PMNM

PROCON:  xem trong các thông báo riêng về nội dung PROCONRules on Team Notebooks
(as of November 25-26, 2010)

Được mang Từ điển Anh - Việt nộp chung với Team Notebooks


Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên  http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/default.htm

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn ( xem trên http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=On-Site%20Registration):
"This document may contain up to 25 pages of referencaterials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only."


Ċ
Long Nguyen,
08:46, 30 thg 11, 2017
ċ
Đề bài Procon Vietnam-2019.zip
(2648k)
Long Nguyen,
01:11, 20 thg 8, 2019
Comments