Giới thiệu

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Từ năm 2005, sau những năm thử nghiệm với tiêu chuẩn thi lập trình quốc tế ACM/ICPC quy trình chấm thi và thi trực tuyến cho khối thi tập thể ”lều chõng”, từ năm 2006 Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) Khu vực Châu Á nay đổi thành Kỳ thi ICPC. Từ năm 2007, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam đã kết nối tổ chức cùng thời điểm với Kỳ thi ICPC thành một Hội thi tin học cho sinh viên Việt Nam và Khu vực Châu Á. Quy mô và phạm vi của Kỳ thi mở rộng theo quy định chung của Chính phủ và bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đăng cai.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 30 (OLP’21) kết hợp với cùng thời điểm tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Hanoi sẽ được tổ chức tại Đại học FPT (Hà Nội ) vào tháng 3/2022 sẽ là ngày hội sinh viên kỷ niệm 30 năm phong trào Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (1992-2021) và 15 năm Việt Nam tham gia Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC (2006-2021).