Thiết bị - Môi trường

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ, MÔI TRƯỜNG VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 

TRONG KỲ THI ICPC ASIA HUE CITY 2023

Kỳ thi ICPC Asia Hue City sẽ thi tại khu thi ICPC nhà E trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

(New 27/11/2023)

Máy tính cho Kỳ thi ICPC Asia Hue City 2023:

Hardware System Unit

Desktop: Core i7, Ram 8GB, SSD 256 GB

External screen:  Standing screen display size: 19 or 21 Inches Max Screen Resolution: 1280 x 1024 

External keyboard: Dell (xem hình)

External Mouse:  standard (xem hình)

Webcam: None

OS: Ubuntu 20.04

Chú ý: Thí sinh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG KEYBOARD Mouse ngoài của mình vào KHU VỰC THI

Thí sinh chuẩn bị sẵn TEAM NOTEBOOK (không quá 25 trang A4) nộp BTC sau khi Practice (chiều 8/12/2022)


Software:

ICPC (giống Siêu cúp/Chuyên tin)

Hệ điều hành Ubuntu 20.04

Cụ thể các IDE như sau:

        Eclipse (version 2022) cấu hình cho Java

        IntelliJ (IDEA Community Edition, version 2022.3), cấu hình cho Java và Kotlin

        CLion (version 2022.3), cấu hình cho C/C++

        Pycharm Community Edition Python IDE (version 2022.3), cấu hình cho Python 3

        Code::Blocks (version 20.03-3), cấu hình cho C/C++

        VS Code(version 1.74.2) cấu hình cho Java, C/C++

Các compiler của máy thi có các phiên bản như sau:

      Java

      Javac 17.0.5

      C

      g++ 11.3.0

      C++

      g++ 11.3.0

      Python 3

      PyPy 7.3.10 with python 3.10.6

      Kotlin

      Version 1.7.21

 

Máy thi hỗ trợ các câu lệnh để build bằng Command-line như sau

        C:

gcc -g -O2 -std=gnu11 -static ${files} -lm

        C++:

g++ -g -O2 -std=gnu++17 -static ${files}

        Java:

javac -encoding UTF-8 -sourcepath . -d . ${files}

        Python 3

pypy3 -m py_compile ${files}

        Kotlin

kotlinc -d . ${files}

Cấu hình compiler của máy chấm

Lưu ý compiler của máy chấm và máy thi có sự khác biệt

Các bài nộp sẽ được chấm với các compiler như sau:

      Java

      Javac 19.0.2

      C

      g++ 13

      C++

      g++ 13

      Python 3

      PyPy 7.3.12 (implementing python 3.10.12)

      python3 3.11.5

      Kotlin

      Version 1.9.10

       

Chi tiết ở: https://icpc.vnoi.info/runtimes/

CHÚ Ý: Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Kết nối mạng tập trung của BTC ICPC Asia Hue City

Xem ảnh Keyboard và Mouse cho ICPC Asia Hue City và Xem Hướng dẫn in tài liệu trong khi thi ICPC Asia Hue City (phía dưới)

Keyboard and Mouse

27_11 Printing Guide-ICPC.pdf

Hướng dẫn in tài liệu khi thi ICPC

Rules on Team Notebooks

Được mang từ điển Anh - Việt vào khu vực thi

Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên  https://icpc.global 

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn 

"This document may contain up to 25 pages of reference materials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only.