Thiết bị - Môi trường 

THIẾT BỊ, MÔI TRƯỜNG, CÔNG CỤ TẠI OLP'23, PROCON, ICPC ASIA HUE CITY 2023

Máy tính cho các khối thi giải lập trình cá nhân (OLP) và Kỳ thi ICPC Asia Hue City:

+ Thi OLP'23 dùng máy PC tốt nhất tại HUSC (tiêu chuẩn Core I5, I7; 8Gb RAM; SSD 240-256 GB) kết nối LAN (Web Server)

   Khối Siêu CUP, Chuyên Tin: Hệ điều hành UBUNTU, 

   Khối Không chuyên - Cao đẳng:  WIN 10

+ Máy thi ICPC Asia Hue City dùng PC (tiêu chuẩn phổ biến Core I7, 8Gb RAM; SSD 256 GB ) kết nối LAN và cài UBUNTU,

   Khối siêu CUP thi trên máy cài tiêu chuẩn ICPC

+ Thí sinh Không được phép mang KEYBOARD lập trìnhMouse của mình để tự kết nối vào máy thi,

+ Thi ICPC: thí sinh chuẩn bị sẵn TEAM NOTBOOK (không quá 25 trang A4)

Software:

Khối Siêu CUP/Chuyên tin và ICPC ( ICPC)

Hệ điều hành Ubuntu 20.04

Cụ thể các IDE như sau:

        Eclipse (version 2022) cấu hình cho Java

        IntelliJ (IDEA Community Edition, version 2022.3), cấu hình cho Java và Kotlin

        CLion (version 2022.3), cấu hình cho C/C++

        Pycharm Community Edition Python IDE (version 2022.3), cấu hình cho Python 3

        Code::Blocks (version 20.03-3), cấu hình cho C/C++

        VS Code(version 1.74.2) cấu hình cho Java, C/C++

 Các compiler của máy thi có các phiên bản như sau:

      Java

      Javac 17.0.5

      C

      g++ 11.3.0

      C++

      g++ 11.3.0

      Python 3

      PyPy 7.3.10 with python 3.10.6

      Kotlin

      Version 1.7.21

Khối Không chuyên/Cao đẳng

-       Khối KC/cao đẳng sẽ có tất cả phần mềm như trên có thêm Free Pascal

      Pascal (chỉ dành cho khối KC/Cao đẳng)

      FreePascal Compiler version 3.2.2

 

Máy thi hỗ trợ các câu lệnh để build bằng Command-line như sau

        C:

gcc -g -O2 -std=gnu11 -static ${files} -lm

        C++:

g++ -g -O2 -std=gnu++17 -static ${files}

        Java:

javac -encoding UTF-8 -sourcepath . -d . ${files}

        Python 3

pypy3 -m py_compile ${files}

        Kotlin

kotlinc -d . ${files}

Cấu hình compiler của máy chấm

Lưu ý compiler của máy chấm và máy thi có sự khác biệt

Các bài nộp sẽ được chấm với các compiler như sau:

      Java

      Javac 19.0.2

      C

      g++ 13

      C++

      g++ 13

      Python 3

      PyPy 7.3.12 (implementing python 3.10.12)

      python3 3.11.5

      Kotlin

      Version 1.9.10

      Pascal (chỉ dành cho khối KC/Cao đẳng)

      FreePascal Compiler version 3.2.2

Chi tiết ở: https://icpc.vnoi.info/runtimes/

Thí sinh ICPC Asia Hue City xem thêm về Thiết bị và Môi trường trong mục ICPC

Máy tính cho các khối thi PROCON và PMNM:

+ Các đội sử dụng máy thi tự mang theo của đội mình, BTC không bố trí máy

+ Thi Procon sẽ kết nối máy thi của các đội qua mạng LAN để thi đấu đối kháng (như 2019-2022)   

Thư viện PMNM  và các hướng dẫn nội dung thi PROCON ở các mục tương ứng

Môi trường thi OLP-ICPC

Chương trình chấm: VNOJ  (Contest Control System)

Rules on Team Notebooks

(as of November 25-26, 2010)

Được mang Từ điển Anh - Việt nộp chung với Team Notebooks

Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên  http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/default.htm

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn ( xem trên http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=On-Site%20Registration):

"This document may contain up to 25 pages of referencaterials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only."

Các Team/Sinh viên thi khối PMNM được mang NoteBook của mình và cài sẵn Thư viện PMNM đã thông báo.