Olympic / ICPC

OLP-ICPC 2022 theo lịch trình:

  • Kỳ thi ICPC Quốc gia (National Contest): ngày 13/11/2022

OLP-ICPC từ 6 đến 9 tháng 12/2022

  • Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam: ngày 6-8/12/2022

  • Procon Vietnam: ngày 8 tháng 12/2022

  • Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinhCity: ngày 9 tháng 12/2022

Ngày 29-30/10/2022, ĐH KHTN ĐHQG Tp Hồ Chí Minh

ICPC khu vực miền Nam

Ngày 22/10/2022, ĐH Bách khoa - Đại học Đà Nẵng,

ICPC miền Trung - Tây nguyên

Ngày 16/10/2022, ĐH Công nghệ ĐHQG Hà Nội

ICPC khu vực miền Bắc